شماره حساب ها و نحوه پرداخت

شماره حساب ها و نحوه پرداخت

انتقال کارت به کارت با استفاده از کارت های عضو شبکه شتاب می توانید نسبت به انتقال کارت به کارت اقدام نمایید.   شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۱۳۱۹۰۳۸۴ بنام: ناصر صادقی رحیم بیگلو شماره حساب: ۴۷۰۰۰۲۱۷۳۹۴۶۰۴