گسترش یک برنامه تجاری عظیم از سایر کشورها

گسترش یک برنامه تجاری عظیم از سایر کشورها

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های من یک پدیده سرگرمی جهانی است. بازار جهانی بازی ها در حال حاضر 137.9 میلیارد دلار ارزش دارد ، تا سال 2021 پیش بینی می شود 180 میلیارد دلار ارزش…